അടയ്ക്കുക

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഡി എം )

ഇ-മെയില്‍ : dmcellkozhikode[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഡി എം)
ലാൻഡ് ലൈൻ നം : 04952371002