അടയ്ക്കുക

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ ആർ)

ഇ-മെയില്‍ : dc-lrkkd[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ ആർ)
ലാൻഡ് ലൈൻ നം : 04952371622