അടയ്ക്കുക

ജില്ല കളക്ടർ & ജില്ല മാസ്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്

ഇ-മെയില്‍ : dckzk[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ല കളക്ടർ & ജില്ല മാസ്റ്റേറ്റ്റേറ്റ്
ലാൻഡ് ലൈൻ നം : 04952371400
ഫാക്സ് നം : 04952370582