അടയ്ക്കുക

.ജില്ലാ കളക്ടർ

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

.ജില്ലാ കളക്ടർ
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ് ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം വിലാസം
ജില്ല കളക്ടർ & ജില്ല മാസ്റ്റേറ്റ്റേറ്റ് ജില്ല കളക്ടർ & ജില്ല മാസ്റ്റേറ്റ്റേറ്റ് dckzk.ker@nic.in 04952371400 04952370582 കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പിഒ, കോഴിക്കോട്