അടയ്ക്കുക

വാർത്തകൾ

ഫിൽറ്റർ:
ചിത്രങ്ങളില്ല

ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി ലഭിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് പോസ്റ്റൽ വോട്ട് രേഖപെടുത്തുവാനുള്ള പോളിങ് സ്‌റ്റേഷൻ വിവരങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

അവശ്യ സർവീസ് ജീവനക്കാർക്ക് വോട്ട് രേഖപെടുത്തുന്നതിനുള്ള പോളിങ് സ്റ്റേഷൻ വിശദ വിവരങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് റാങ്ക് പട്ടിക

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

ഗ്രൂപ്പ് 2 ലിസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ     കാണുക  ഗ്രൂപ്പ് 2 ലിസ്റ്റ്-ബ്ലോക്കും മുൻ‌സിപാലിറ്റിയും      കാണുക

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
നഗര ഓട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 30/11/2020

1. രജിസ്ട്രേഷന്റെ അവസാന തീയതി 25/12/2020 ആണ്, ഈ തിയ്യതിക് ശേഷം റെജിസ്ട്രേഷൻ  അനുവതനിയമല്ല 2. നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയിപ്പില്ലാതെ സിറ്റി പെർമിറ്റ്…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

01 എച്ച്എസ്ഇ കോഴിക്കോട് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അറിയിപ്പ്  02 കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്കുള്ള ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ  03 എച്ച്എസ്ഇ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചു – ജാവ / ആൻഡ്രോയിഡ് / ഐ ഓ എസ് ഡവലപ്പർ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
കോവിഡ് 19 – വെഹിക്കിൾ പാസിനുള്ള അപേക്ഷ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 25/03/2020

കോവിഡ് 19 – വെഹിക്കിൾ പാസിനുള്ള അപേക്ഷ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
ടെൻഡർ ൽ എ ഡിപ്പാർട്മെന്ടി

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 20/02/2020

ടെൻഡർ ൽ എ ഡിപ്പാർട്മെന്ടി ടെൻഡർ കണ്ടിഷൻസ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ