അടയ്ക്കുക

വാർത്തകൾ

ഫിൽറ്റർ:
ചിത്രങ്ങളില്ല
വാഹന ക്വട്ടേഷൻ ആർ ഡി ഒ ഓഫീസ് കോഴിക്കോട്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 31/01/2023

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  പിഡിഎഫ് ക്വട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ പിഡിഎഫ്  

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

അഗ്നിപഥ് സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള ഇൻടേക്ക് 01/2023 (അഗ്നിവീർ വായു) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുക

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

കോറിജെൻഡം ബേപ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

ബേപ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ്-2022 ഡിസംബർ 24-28 ഈവെന്റ്റ് പാർട്ണർ രജിസ്ട്രേഷൻ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
ഇ-ഓഫീസ്, ഇ-ഡിസട്രിക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 30/06/2022

ഇ-ഓഫീസ്, ഇ-ഡിസട്രിക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
ടെൻഡർ അറിയിപ്പ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 05/04/2022

ഡോക്യുമെന്റ് 1 ഡോക്യുമെന്റ് 2 ഡോക്യുമെന്റ് 3

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

സ്കൂൾ സമയത്തെ ടിപ്പർ ലോറിയുടെ സമയക്രമം സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ നോട്ടീസ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
ആർഡിഒ – ടെൻഡർ അറിയിപ്പ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 09/12/2021

ടെൻഡർ നോട്ടീസ് ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ