അടയ്ക്കുക

വാർത്തകൾ

ഫിൽറ്റർ:
ചിത്രങ്ങളില്ല
ഇ-ഓഫീസ്, ഇ-ഡിസട്രിക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 30/06/2022

ഇ-ഓഫീസ്, ഇ-ഡിസട്രിക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
ടെൻഡർ അറിയിപ്പ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 05/04/2022

ഡോക്യുമെന്റ് 1 ഡോക്യുമെന്റ് 2 ഡോക്യുമെന്റ് 3

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

സ്കൂൾ സമയത്തെ ടിപ്പർ ലോറിയുടെ സമയക്രമം സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ നോട്ടീസ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
ആർഡിഒ – ടെൻഡർ അറിയിപ്പ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 09/12/2021

ടെൻഡർ നോട്ടീസ് ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
ബേപ്പൂർ അന്തർദേശീയ ജലമേള

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി : 28/10/2021

ബേപ്പൂർ അന്തർദേശീയ ജലമേള – രജിസ്ട്രേഷൻ (അവസാന തീയതി – 15/11/2021) ബേപ്പൂർ അന്തർദേശീയ ജലമേള – ഇവൻറ്സ് പങ്കാളി രജിസ്ട്രേഷൻ (അവസാന തീയതി – 15/11/2021)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല

ഗ്യാസ് ഡെലിവറി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ചു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ