അടയ്ക്കുക
District Collector
ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. നരസിംഹുഗരി ടി എൽ റെഡ്ഡി ഐ.എ.എസ്