കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ലക്ഷ്യ തൊഴിൽ മേളയിലേക്കുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. കൊടിയത്തൂർ, മുക്കം, ചെറുവാടി, പന്നിക്കോട്, തോട്ടുമുക്കം, മാവൂർ, കാരശ്ശേരി, ചാത്തമംഗലം മറ്റു സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ സെപ്റ്റംബർ 17 നു ഞായറാഴ്ച 10.30 മുതൽ പന്നിക്കോട്എ .യു.പി സ്‌കൂളിൽ അവസരമൊരുക്കും. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 250 രൂപയോടൊപ്പം ഐ.ഡി കാർഡിന്റെ പകർപ്പ് സമർപ്പിച്ച് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ചെയ്യാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഇ-മെയിൽ ഐഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മുപ്പത്തഞ്ചോളം വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മേള സെപ്റ്റംബർ 23 ന് കോഴിക്കോട് ഹോളിക്രോസ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മന്റ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിയിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഫോൺ : 0495- 2370178/2370176.